Syukur Achadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Magelang

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Syukur Ahadi